ЖИВОТ И БИТ НА ТРАКИТЕ ОТ РАЙОНА НА ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Историческите сведения за това как са изглеждали тракийските земи в древността, и какъв е бил начина на живот на хората в тях получаваме от различни исторически източници.

Повече

КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА ОДЕСОС ПО ВРЕМЕ НА ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД

Одесос е един от най-старите антични градове на българското Черноморие. Той възниква близо до място на много по-ранно селище от халколита и неолита. Градът е основан от колонисти от Милет, които са получили право от местния тракийския владетел да установят своя колония по крайбрежието.

Повече

ЗАГАДЪЧНИТЕ И НЕПОКОРНИ БЕСИ

Едно от тракийските племена, които остават забележителна следа в историята на античността, и които в същото време са обвити в покрова на легендата са бесите.

Повече

ЦАР КЕРСЕБЛЕПТ

Един от интересните и в същото време малко пренебрегвани владетели на одрисите е цар Керсеблепт – наследникът на Котис I. Времето, в което той живее е бурно и е свързано с настъпилото разделение в одриското царство и настъплението на македоните.

Повече

ВОЕННОТО ИЗКУСТВО НА ТРАКИТЕ

Смелите и силни тракийски воини неслучайно са си спечелили славата на най-добрите бойци на античността. Техните умения са високо ценени от всички военачалници, и траките наемници в армиите на гръцките градове-държави, както и наборите, които са събирали по-късно римляните от техните земи са съставлявали едни от най-добрите родове войска.

Повече

НЕПОБЕДИМИТЕ ТРИБАЛИ

Трибалите са едно от големите тракийски племена, които са записани в античните извори. Тяхното царство е било разположено между реките Истрос (Дунав), река Оский (Искър), средното и долното течение на река Морава и планината Хемус (Стара планина).

Повече

МОНЕТОСЕЧЕНЕТО В ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ - СИМВОЛ НА ДЪРЖАВНОСТ

От историческия период известен като Античност по времето, когато на Балканския полуостров и в днешните български земи са доминирали тракийските племена са се е съхранили твърде малко сведения и източници, които се отнасят до политическия живот вътре в тракийските земи.

Повече

ХЕРОСЪТ – ЗАГАДЪЧНИЯТ ВЪРХОВЕН БОГ НА ТРАКИТЕ

Тракийският Херос, така нареченият конник-ловец е може би най-старото и в същото време загадъчно божество от тракийския пантеон. То се среща върху различни скулптури, украси, всечено е в скалите, поставя се като украса върху предмети от златни съкровища.

Повече

Терес I – първият базилевс

Одрисите са едно от най-древните тракийски племена. Тяхното наименование “одрис”, “одрюс”, “одриос” се среща в писмеността известна, като линеар Б върху надписи на Кносос на остров Крит и в Тива. Впоследствие те създават могъща държава, в която биват обединени много тракийски племена.

Повече

ГОРИТЕ НА ТРАКИЯ

Горите в древна Тракия били изключително важни. Те са били място, където са се извършвали различни ритуали и свещенодействия, мистерии. В тях траките са ходели на лов за различен и често пъти опасен дивеч.

Повече

ТЪРГОВСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

Одриското царство е може би най-забележителната и трайно просъществувала тракийска държава. За нейните владетели и териториални граници са запазени най-много сведения. Това не е случайно, тъй като одрисите граничат непосредствено с крайбрежните полиси разположени по крайбрежието на Евксински Понт и Тракийско море.

Повече

КИБЕЛА – БОГИНЯТА-МАЙКА НА ТРАКИТЕ

В античността хората са почитали различни божества, които са били свързани с различни проявления и персонификации на живата и неживата природа. На тях траките вярват много посвещават храмове, светилища и култови места. Великата богиня-майка Кибела заема първостепенно място в техния пантеон, тъй като тя дава най-ценното – живота.

Повече

ДИОНИС И ТРАКИТЕ

Богът на виното и веселието – Дионис произлиза от тракийските земи. Наричан още Загрей неговите празници се отличавали от тези на останалите богове. Считало се, че Дионис дарявал със безсмъртие и само посветените в неговите тайнства и мистерии имали достъп до този дар.

Повече

Как са изглеждали древните траки?

Въпросът затова как са изглеждали древните траки винаги е занимавал мнозина – учени, изследователи и любители. Въпреки че траките са се състояли от племена с разнообразни имена, то самите хора са притежавали отличителни черти.

Повече

ОБЛЕКЛОТО НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ

В Античността дрехите на траките се изработвали от лен или коноп. Обикновено дрехите през тази епоха били с естествения цвят на материята. Траките обаче използвали различни и разнообразни естествени багрилни вещества, за да ги оцветяват. По този начин облеклата им придобивали своеобразна колоритност и се превръщали в тяхна отличителна черта.

Повече

ОДЕСОС – ЦЕНТЪР НА ТЪРГОВИЯТА В ТРАКИЙСКИТЕ ЗЕМИ

В периода на късната античност – края на IV век преди Христа – началото на I век след Христа, Одесос се утвърждава като един от важните търговски центрове и мегаполиси на черноморското крайбрежие. По-голямата част от неговите обитатели са се занимавали с презморска търговия. Освен нея в града силно били застъпени редица занаяти.

Повече

ОБИКОЛКАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Траките населявали българските земи имали много обичаи и обреди, които извършвали в точно определени дни на годината. Сред тях особено място заемала царската обиколка на владенията им. По този начин могъщите и храбри владетели се срещали с народа, който управлявали и показвали своя престижи и могъщество.

Повече

МОГЪЩИТЕ ГЕТИ

Сред многобройните тракийски племена изключително важна и водеща роля заемат гетите. Това название е сборно и включва в себе си племената на кробизи, агатириси, теризи, и другу. Земите на гетите им са се простирали в североизточната част на Балканския полуостров и са стигали до реките Днестър и Днепър.

Повече

ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО ВЪЛЧИТРЪН

Златното съкровище от Вълчетрън е едно от най-сигурните свидетелства за наличието в Тракия през Бронзовата епоха. Общият вид на сервиза и неговият характер не оставят никакво съмнение в ритуалното му предназначение в един религиозно-политически център управляван от владетел, който е притежавал огромна мощ и сила.

Повече

ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

Одриското царство е една от най-големите държави възникнали през епохата на Античността. Обединяваща в себе си много тракийски племена, обединени от одриските вождове и герои, тя остава важна следа в историята на днешните български земи.

Повече

КАК СА ВЪЗПИТАВАЛИ ТРАКИТЕ СВОИТЕ ДЕЦА

Възпитанието на децата винаги е заемало важна част във всяко едно общество. То формира ценностите и културата, начин на поведение и светоглед. Някои от тези норми на поведение и държание, които са били характерни за траките са предадени днес на техните наследници и обитатели на българските земи.

Повече

СРЕБЪРНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО БОРОВО

Боровското сребърно съкровище е една от най-ценните и известни находки от тракийско време. Със своята изящна изработка предметите от него се превръщат в ярък образец, показващ силата и могъществото на древните траки. То е открито в земята, като и до днес се водят спорове защо е заровено.

Повече

Земята на траките през Античността

Много пътешественици и учени през Античността са описвали просторните земи на траките. Запазили са се интересни сведения за наименования на реки, езера и морета много, от които са достигнали до нашето съвремие. Сред тези разкази заслужават особен интерес описанието на климата и на богатите растителни и животински видове.

Повече

ТРАКИЙСКИЯТ ПЕЛТАСТ

За античните автори от V в. пр.Хр. тракиец е синоним на пелтаст. Именно с тази специфична лековъоръжена пехота нашите предци са дали своя значителен принос във военното изкуство на древността.

Повече

ХЛЯБЪТ НА ТРАКИТЕ

В българската народопсихология хлябът не е просто тестено изделие, а символ на живота. Той е в основата на всички семейни, родови и социални ритуали и обичаи – от раждането до смъртта. Тази почит към хляба идва от траките.

Повече

ТРАКИЕЦЪТ, КОЙТО СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ БОГОВЕТЕ

Великите траки не са се бояли да предизвикват дори боговете

Повече

ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията...

Повече