Общи условия

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ СЪС СОКОЛИ . НЕБЕСНИ БОЙЦИ .

На 17и 18 февруари.2024 г., предстои да бъдем зрители на истински небесен триумф.

Древните традиции ще се срещнат със съвременните технологии, а гравитацията ще се пречупи пред погледа на публиката.
Повече

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР .НОВО НАЧАЛО .

Исторически фестивал ,,НОВО НАЧАЛО‘‘ е събитие, пресъздаващо материалната и духовна култура на старобългарската езическа и православна цивилизация, и държавната традиция на Първото Българско царство /стб. Црьство Бл︢гарское/.
Фестивалът се провежда всяка година /месец юни/, на територията на ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘ – своеобразен ,,Музей на живата история‘‘, изграден в с. Неофит Рилски, област Варна, България.Повече

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МЕЖДУНАРОДЕН АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ ОДРЮЗА – ЛЮЛКАТА НА ХИЛЯДАТА ГРАДОВЕ

Исторически фестивал ,,ОДРЮЗА – Люлката на хилядата градове‘‘ е събитие, посветено на пресъздаването на материалната и духовна култура на тракийската цивилизация и държавната традиция на Одриското царство (гр. Βασίλειον Ὀδρυσῶν).
Повече

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ "ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРИ"

Исторически парк АД с ЕИК 202785815, адрес: България, област Варна, община Ветрино, село Неофит Рилски, „Исторически парк“ обявява Фестивал на традиционните храни (наричан по-нататък само фестивал).
Повече

РЕГЛАМЕНТ НА IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКА ЖИВОПИС

Исторически парк АД с ЕИК 202785815, адрес: България, област Варна, община Ветрино, село Неофит Рилски (наричан по-нататък само Исторически парк) обявява изложба-конкурс за историческа живопис на тема „Селски въcтания по света“ (наричан по-нататък само конкурс).
Повече

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ . ОДРЮЗА – ЛЮЛКАТА НА ХИЛЯДАТА ГРАДОВЕ .

Исторически фестивал ,,ОДРЮЗА – Люлката на хилядата градове‘‘ е събитие, посветено на пресъздаването на материалната и духовна култура на тракийската цивилизация и държавната традиция на Одриското царство (гр. Βασίλειον Ὀδρυσῶν).
Повече

Сребърна карта за Исторически парк - ИНДИВИДУАЛНА - Общи условия

Общи условия за използване на карта за отстъпки на Исторически парк АД
Повече

Сребърна карта за Исторически парк - СЕМЕЙНА - Общи условия

Общи условия за използване на карта за отстъпки на Исторически парк АД
Повече

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СТРЕЛБА С ТРАДИЦИОНЕН ЛЪК

Втори международен турнир по стрелба с традиционен лък
„ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК 2021“!
Повече

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Чл.1.

 1. Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път /наричани по-долу за краткост „Общите условия“/ се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата ipark.bg, която се поддържа от „Исторически парк“ АД.
 2. ipark.bg е интернет платформа, създадена в съответствие със законодателството на Република България, която е предназначена да предоставя актуална информация на своите потребители за дейността на туристически атракционен обект с наименование „Исторически парк“.
 3. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта ipark.bg не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на ipark.bg.

I. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. 

 1. билетите се предлагат и продават чрез системата за продажби на „Исторически парк“ АД, (наричано по-нататък в Общите условия Собственик), което дружество е юридическо лице, регистрирано в Република България, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202785815. Юридическото лице е със седалище и адрес на управление в област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, УПИ XIV-152 в кв. 17 по плана на с. Неофит Рилски, туристически атракцион „Неолитно селище“.
 2. Собственикът e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.
 3. При продажбата на билетите, Собственикът действа само и единствено от свое име и за своя сметка. Собственикът не предлага и не продава билети от името на трето лице и/или за чужда сметка.
 4. Адресът, на който Собственикът осъществява стопанската си дейност, не съвпада с адреса на управление, посочен в чл.2, ал.1. Собственикът осъществява стопанската си дейност на следния адрес: област Варна, община Ветрино, землището на с. Неофит Рилски, туристически атракционен обект „ Исторически парк“.
 5. Данните за контакт на Собственика са както следва: интернет страница: ipark.bg, адрес на електронна поща: info@ipark.bg, телефон за връзка: + 359 897 20 84 37

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.3. 

 1. Предметът на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата ipark.bg е билети, които дават право на техния притежател да посети, находящия се в област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски атракционен обект „Исторически парк“ и да ползва без допълнително заплащане, посочените на страницата ipark.bg атракции в обекта и мероприятия и/или събития с развлекателна цел /всички наричани по долу за краткост „атракции”/. Покупките в магазини, ресторантии, барове и други търговски обекти и изрично посочени други атракции/мероприятия, които се намират/провеждат в „Исторически парк“ се заплащат допълнително от клиента и само ако бъдат ползвани по желание на клиента.
 2. На интернет страницата на „Исторически парк“ се публикува и обявява основната информация за атракциите в „Исторически парк“. Това са работещите към момента атракции, данни за работно време на същите, ползването на безплатен транспорт, правилата за достъп до атракционния обект, наименованието, техническите данни и правилата за ползване на съответната атракция, както и всякаква друга полезна и необходима информация за потребителите в тази връзка.III. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯТА

Чл.4. 

 1. Всички атракции за които се продават билетите по електронен път чрез интернет страницата ipark.bg се организират от Собственика. Същият има задължението да осигури на държателите на билетите както достъп до атракционен обект „Исторически парк“ АД така и ползването на всички атракции в него. 
 2. Собственика определя цената на билетите, както и всички други условия, при които държателя на билета има право да атракционен обект „Исторически парк“ АД и да ползва неговите атракции. Собственикът има право едностранно да прави промени в цената на билетите, както и на всички други условия свързани с достъпа и ползването на атракциите в атракционен обект „Исторически парк“ АД. Собственикът следва да обявява всяка една предстояща промяна в съответния раздел на интернет страницата ipark.bg в подходящ срок, гарантиращ узнаването и от заинтересованите лица.
 3. В случай, че Собственикът не изпълни своите задължения във връзка с правата посочени в чл. 3, ал. 1, същият носи съответната отговорност пред лицата закупили билетите съгласно раздел VI /Връщане на платената цена/ от настоящите Общи условия.

IV. ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.5. 

Чрез извършването на поръчка на електронен билет през интернет страницата ipark.bg, клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана, или променяна само съгласно раздел V /Отказ от закупени билет / от настоящите Общи условия. 

Всеки е-билет притежава уникален идентификатор, вид на билета (индивидуален, семеен), цена, дата/ срок на валидност, както и други полезни данни и/или информация. 

Клиента получава своя е-билет на посочен в регистрацията си имейл. 

За покупка на е-билет през интернет страницата е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки: 

 1. Стъпка 1 – регистрация. Потребителят попълва личните си данни (имена, телефон и имейл) 
 2. Стъпка 2 – избор на параметри на билета (дата/период на посещение; възраст на посетителя) съгласно предоставената от Доставчика информация за видовете билети и услуги. 
 3. Стъпка 3 – посочване и попълване на лични данни за посетителя (име, телефон и възраст). Ако ви е нужна фактура е необходимо да напишете запитване през формата за контакти с Вашите данни. 
 4. Стъпка 4 – съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят се осъществи достъп на горепосочената интернет страница и изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 5. Стъпка 5 – плащане.
  • Всички плащания се извършват в български лева (BGN);
  • Цените са с включен 20% ДДС;
  • Заплащането се извършва онлайн чрез дебитна или кредитна карта Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro или чрез PayPal.
  • Всяка банка, която издава карти от тези типове, има самостоятелна политика и изисквания относно разплащанията през Интернет;
  • Услугата „виртуален ПОС терминал” се предоставя от банка “Банка ДСК”, която дава възможност за осъществяване на плащания с банкови карти през Интернет с високо ниво на сигурност;
  • Всички лични и финансови данни, които предоставяте при заплащането в системата на виртуалния ПОС терминал се изпращат директно към банка “Банка ДСК”, която носи отговорност за тяхното опазване. „Исторически парк“ АД не носи отговорност за финансовите данни на клиентите и не може да бъде подвеждан под такава;
  • Данните за кредитната/дебитната карта се криптират при тяхното получаване и не се съхраняват онлайн. Достъп до тях имат само оторизарани за това лица на банката
 6. Стъпка 6 – получаване на билет. Системата на Собственика изпраща автоматично потвърждение за извършеното плащане и самия е-билет. Е-билетът е конкретна информация, съдържаща данните посочени в чл. 5, ал. 2, който клиента получава на своя имейл адрес и който може да се разпечата на всяко принтиращо устройство. За осигуряване на достъп до атракционния комплекс клиентът е длъжен да представи пред съответно упълномощения за това служител своя е-билет на хартиен, или електронен носител. В противен случай достъпът и ползването на атракциите в атракционния комплекс ще бъде отказан.

Чл.6.

С покупка на билета, посетителят се задължава да спазва всички правила и предписания установени от Собственика при достъпа в комплекса и ползването на атракциите.

Чл.7.

Малолетни (лица до 14-годишна възраст) и непълнолетни (лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракционен обект „Исторически парк“ АД, съгласно настоящияте общи условия и изискванията на Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на „Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития”, трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.

Чл.8.

Цените на билетите са на база: възрастта на посетителите и/или на база договорени условия с туроператори; отсъпки за групи или програми за лоялност.

Чл.9.

При неблагоприятни климатични условия „Исторически парк“ АД си запазва правото да ограничи достъпа до някой или всички съоръжения, без да дължи компенсации или връщане на пари за вече закупени билети.


V. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

Чл.8. 

 1. Потребителят има право да се откаже от закупения е-билет в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на заплащане/получаване на е-билета на електронна поща. Съгласно чл.10 от Закона за електронния документ и електронния подпис за дата на получаване на е-билет, страните ще считат датата на която електронно изявление изпратено от Собственика, което визуализира е-билет е постъпило в посочената от потребителя електронна система. Ако потребителят не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система - с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.
 2. Потребителят уведомява Собственика за желанието си за отказ от закупени е-билети, чрез отправяне на изрично писмено уведомление по имейл. Към уведомлението следва да се приложи е е-билет, или неговия уникален код, както и да се посочат пълните имена на неговия притежател.
 3. Собственика възстановява цената в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на която е получил уведомлението по чл. 8, ал. 2.
 4. Потребителят отправя уведомлението си до Собственика за отказ по следните начини:
  • Чрез съобщение до електронен адрес: info@ipark.bg
  • На телефон: + 359 897 20 84 37
 5. Собственикът възстановява на потребителя само и единствено цената посочена в е-билета.

Чл.9.

Правото по чл.8, ал.1 от Общите условия, може да бъде осъществено от клиента в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на е-билета, сътветно ако не е настъпила датата за ползване на услугата (за посещение на “Историчрски парк”).


VI. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНА ЦЕНА

Чл.10. 

 1. В случай на невъзможност за предоставяне на достъп до атракционен обект „Исторически парк“ АД по причина за която Доставчика отговаря, същия носи отговорност за връщането на сумите, платени за е-билети и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради тази невъзможност. 
 2. В тези случаи Собственика възстановява на клиентите сумата отпечатана на билета. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено плащането.
 3. При отказ на Собственика да възстанови цената на билетите, клиентите имат право да защитят своите интереси според действащото българско законодателство.
 4. или при рекламации от клиенти на друго основание

Чл.11.

Вместо възстановяване на платена сума, Собственика има право да предложи на клиентите си едно заместващо посещение при същите условия посочени в закупения е- билет. Информация за заместващото посещение Собственика се задължава по посочи на своята интернет страница с адрес ipark.bg.

Чл.12.

Клиентът има право на един избор между възможностите посочени в чл. 10 и чл. 11 от Общите условия.

Чл.13.

Разпоредбите на чл. 10 и чл. 11 не се прилагат, като Собственика не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила и форсмажор.

Чл.14.

При рекламации от клиенти на друго основание, различно от посоченото в чл.10, Собственикът е длъжен да разгледа рекламацията в 30 (тридесет) дневен срок по предвидения законив ред.


VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.15. 

 1. Собственикът с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно, или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 
 2. С приемането на настоящите Общи условия потребителите и клиентите изразяват своето съгласие Собственикът да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.
 3. Личните данни, които „Исторически парк“ АД изисква при поръчката на е-билет са: име и фамилия, имейл, телефонен номер;
 4. Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, известия и други;
 5. Възможно е да използваме Вашия имейл адрес, за да помолим за отзив след напускане на „Исторически парк“ АД. Това се прави с цел подобряване на качеството на нашите услуги.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. 

 1. Собственикът не носи отговорност за валидността и автентичността на е-билети закупени на място, различно от интернет страницата посочена в настоящите Обши условия. 
 2. При установен опит за измама е-билетът се счита за невалиден.
 3. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в интернет страницата ipark.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без писменото разрешение на Собственика.
 4. Във връзка с ползването на предоставените на интернет страницата ipark.bg услуги, потребителят е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България, да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно чрез посочените за контакти e-mail, Собственика.
 5. Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между Собственика и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата ipark.bg.
 6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, едностранно от Собственика като измененията влизат в сила от публикуването им в интернет страницата ipark.bg, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения електронен сайт.

Чл.17.

Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол при спазването на Закона за електронна търговия. За контакт с нея www.kzp.bg


ЛОЯЛНИ ПРОГРАМИ - Индивидуална и Семейна златни карти

Общи условия за използване на златна карта за отстъпки на Исторически парк АД.
Условия за активиране и използване на клиентската карта.
Повече