Общи условия

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР .НОВО НАЧАЛО .

Средновековен събор ,,Ново начало‘‘ е събитие, пресъздаващо материалната и духовна култура на старобългарската езическа и православна цивилизация, и държавната традиция на Първото Българско царство /стб. Црьство Бл︢гарское/.

Съборът се провежда всяка година /месец юни/, на територията на ,,Исторически парк‘‘ – своеобразен ,,Музей на живата история‘‘, изграден в с. Неофит Рилски, област Варна, България.

Организатори на събора са ,,Исторически парк‘‘ АД и Сдружение за исторически възстановки (англ. Historikal reеnactment) „Българска школа за старинни войнски изкуства - Величие‘‘.


Участие в събора

Участие в събора може да вземе всяко сдружение за историческа реконструкция, пресъздаващо периодa на ранното средновековие (от средата на VI до началото на ХI век), което е подало заявка за участие и е получило потвърждение от организаторите на същия. 

Заявка за участие в събора може да направите на страницата на ,,Исторически парк‘‘ https://www.ipark.bg/bg-BG/Events. Организаторите на събора имат правото да отказват участие в същия, без допълнително обяснение на причините за това.

Всички справки по повод участието и различни организационни въпроси се осъществяват изключително по ел. поща - m.petrov@ipark.bg.

При необходимост от отговор на вашите въпроси, с вас ще се свържи координатор.

Финансиране на събора

Разходите свързани с подготовката и провеждането на събора , храненето на участниците и наградните фондове, се осигуряват от ,,Исторически парк‘‘ АД.

 Разходите за транспорт и нощуване на участниците (исторически клубове и свободни реконструктори), се поемат от самите участници.

Настаняване на участниците

Участниците в събора се настаняват в обособен исторически войскови лагер - ,,Стан‘‘, разположен във ,,Фестивална зона‘‘. Местата за разполагане на отделните сдружения и техните лагери, са предварително установени, като Организационният екип (ОЕ) на събора си запазва правото за разместване на същите, съобразно необходимостта.

Настаняването в стана, започва от 12:00ч. в деня предхождащ откриването на събора и приключва в 8:00ч. сутринта в деня на откриването на събора.

Участниците планиращи нощуване в собствени туристически палатки, се настаняват встрани от стана, на определеното за това място в района на ,,Фестивалната зона‘‘. Организаторите предлагат и места за нощувка срещу заплащане, в собствена изнесена база – ,,Юртов лагер’’, за което е необходима предварителна заявка. Участниците могат да организират своето нощуване и самостоятелно, на избрано от тях място.

Всички участници трябва да преминат регистрация на място, най-късно до 10:00ч. в деня на откриването на събора. В случай на несъответствие между заявените участници и реално присъстващите, решение за участието на последните се взема на място от ОЕ. За целта всички участници трябва да имат лични документи.

Фото и видео оператори, репортери, журналисти и др. желаещи да снимат по време на събора, преминават регистрация и акредитация пред ОЕ на същия.

Общи изисквания към участниците

По време на провеждане на събора, всички участници са длъжни да носят отговарящо на периода историческо облекло. При отсъствие на такова, те се допускат в района на историческия лагер само като зрители.

В лагера не се допуска излагането на показ на неотговарящи на периода лични вещи или предмети на бита. При необходимост от такива, те трябва да бъдат грижливо скрити в личния багаж и палатките на участниците.

Лица, чието облекло и въоръжение не е преминало проверка за надеждност и безопасност при употреба, не се допускат за участие в турнирите и военните игри.

Непълнолетни лица се допускат за участие в събора само в присъствието на техните родители, настойници или попечители или при представяне на предназначените за целта документи.

Награждаване на участниците

Участниците в турнирните надпревари и военните игри, провеждани по

време на събора, се награждават с подпечатани грамоти – ,,Була‘‘ и предметни награди.

Наградният фонд на събора се осигурява от ,,Исторически парк‘‘ АД. Участниците могат да получат своите награди, само ако са преминали предварителна регистрация при пристигането си в историческия лагер и са записани за участие в турнирите и военните игри в установеното за това време.

Осигуряване на реда

За осигуряване на общата безопасност на участниците и спазване на обществения ред по време на събора, отговаря ОЕ и ангажираните от него служби за охрана. За безопасността и реда в лагерите на участниците отговарят лично ръководителите на клубове и сдружения, които трябва да осигурят целодневно дежурство за опазване на реда, на територията на която се разполагат.

За целта участниците са длъжни да спазват следните правила:

• Строго се забранява употребата на концентрирани алкохолни напитки от участниците, по време на съборния ден /от 08:00 до 19:00ч./;

• Пушенето се извършва само на определените за целта места /извън района на исторически лагер;

• Всички участници, които разполагат с полева кухня, открито огнище или друг вид отоплително съоръжение на територията на своя лагер, са длъжни да носят със себе си и да умеят да използват пожарогасител. Същият трябва да е изправен, преминал съответната проверка за годност и маркиран за това по установения за целта ред.

• Строго се забранява присъствието на всякакви транспортни средства в района на исторически лагер по време на съборните дни, за времето от 08:00ч. до 19:00ч. Транспортните средства на участниците, техническите служби и др. може да се предвижват в територията на историческия лагер, от времето на пристигане на участниците в деня за настаняване (деня предхождащ събора) до 08:00ч. в деня на откриването на същия (първия съборен ден) и след 19:00ч. на същия ден, както и след 16:00ч. в деня на отпътуване на участниците (последния съборен ден).

• Групи и индивидуални участници желаещи да отпътуват преди края на събора са длъжни да уведомят за това ОЕ и да изнесат на ръце своето имущество от историческия лагер до мястото определено за разполагане на транспортните средства.

Обща отговорност за спазване на тези правила носят ръководителите на групи и службите за охрана. Персонална отговорност носи всеки участник в събора. Организаторите на събора имат правото да прекратят участието и отстранят всички лица и/или групи нарушили дадените правила, или неспазващи обществения ред и законите на Република България!!!