Общи условия

II МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДНОВЕКОВЕН ФЕСТИВАЛ .НОВО НАЧАЛО .

Организатори на фестивала са ,,Исторически парк‘‘ АД  и Сдружение за исторически възстановки (англ. Historikal reеnactment) „БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА СТАРИННИ ВОЙНСКИ ИЗКУСТВА - ВЕЛИЧИЕ”

Участие във Фестивала

Участие във Фестивала може да вземе всяко сдружение за историческа реконструкция, пресъздаващо периодa на ранното средновековие (от средата на VI до началото на ХI век), което е подало заявка за участие във Фестивала и е получило потвърждение от организаторите на същия.

Заявка за участие във Фестивала може да направите на страницата на Исторически парк https://www.ipark.bg/bg-BG/Events. Организаторите на Фестивала имат правото да отказват участие в същия, без допълнително обяснение на причините за това.

Всички справки по повод участието и различни организационни въпроси се осъществяват изключително по ел. поща - m.petrov@ipark.bg. При необходимост от отговор на вашите въпроси, с вас ще се свържи координатор.Финансиране на Фестивала

Разходите свързани с подготовката и провеждането на фестивала, храненето на участниците и наградните фондове, се осигуряват от Исторически парк АД.

 Разходите за транспорт и нощуване на участниците (исторически клубове и свободни реконструктори), се поемат от самите участници.Настаняване на участниците

Участниците във Фестивала се настаняват в обособен войскови лагер - ,,Станъ‘‘, разположен във ,,Фестивална зона‘‘. Местата за разполагане на отделните сдружения и техните лагери, са предварително установени, като Организационният екип (ОЕ) на фестивала си запазва правото за разместване на същите, съобразно необходимостта.

Настаняването в Стана, започва от 12:00ч. в деня предхождащ откриването на фестивала и приключва в 8:00ч. сутринта в деня на откриването на Фестивала.

Участниците планиращи нощуване в собствени туристически палатки, се настаняват встрани от Стана, на определеното за това място в района на Фестивалната зона. Организаторите предлагат и места за нощувка срещу заплащане, в собствена изнесена база – ,,Юртов лагер’’, за което е необходима предварителна заявка. Участниците могат да организират своето нощуване и самостоятелно, на избрано от тях място.

Всички участници трябва да преминат регистрация на място, най-късно до 10:00ч. в деня на откриването на Фестивала. В случай на несъответствие между заявените участници и реално присъстващите, решение за участието на последните се взема на място от ОЕ. За целта всички участници трябва да имат лични документи.

Фото и видео оператори, репортери, журналисти и др. желаещи да снимат по време на Фестивала, преминават регистрация и акредитация пред ОЕ на същия.


Общи изисквания към участниците

По време на провеждане на фестивала, всички участници са длъжни да носят отговарящо на периода историческо облекло. При отсъствие на такова, те се допускат в района на Историческия лагер само като зрители.

В Историческия лагер не се допуска излагането на показ на неотговарящи на периода лични вещи или предмети на бита. При необходимост от такива, те трябва да бъдат грижливо скрити в личния багаж и палатките на участниците.

Лица чието облекло и въоръжение не е преминало проверка за надеждност и безопасност при употреба, не се допускат за участие в турнирите и военните игри.

Непълнолетни лица се допускат за участие във фестивала само в присъствието на техните родители, настойници или попечители или при представяне на предназначените за целта документи.Награждаване на участниците

Участниците в турнирните надпревари и военните игри, провеждани по

време на Фестивала, се награждават с подпечатани грамоти – ,,Була‘‘ и предметни награди.

Наградният фонд на Фестивала се осигурява от Исторически парк АД. Участниците могат да получат своите награди, само ако са преминали предварителна регистрация при пристигането си в Историческия лагер и са записани за участие в турнирите и военните игри в установеното за това време.


Осигуряване на реда

За осигуряване на общата безопасност на участниците и спазване на обществения ред по време на Фестивала, отговаря ОЕ и ангажираните от него служби за охрана. За безопасността и реда в лагерите на участниците отговарят лично ръководителите на клубове и сдружения, които трябва да осигурят целодневно дежурство за опазване на реда, на територията на която се разполагат.


За целта участниците са длъжни да спазват следните правила:

• Строго се забранява употребата на концентрирани алкохолни напитки от участниците, по време на фестивалния ден /от 08:00 до 19:00ч./; 

• Пушенето се извършва само на определените за целта места /извън района на Стана/; 

• Всички участници, които разполагат с полева кухня, открито огнище или друг вид отоплително съоръжение на територията на своя лагер, са длъжни да носят със себе си и да умеят да използват пожарогасител. Същият трябва да е изправен, преминал съответната проверка за годност и маркиран за това по установения за целта ред. 

• Строго се забранява присъствието на всякакви транспортни средства в района на Стана по време на фестивалните дни, за времето от 08:00ч до 19:00ч. Транспортните средства на участниците, техническите служби и др. може да се предвижват в територията на Стана, от времето на пристигане на участниците в деня за настаняване (деня предхождащ фестивала) до 08:00ч. в деня на откриването на същия (първия фестивален ден) и след 19:00ч. на същия ден, както и след 17:00ч. в деня на отпътуване на участниците (последния фестивален ден).

• Групи и индивидуални участници желаещи да отпътуват преди края на Фестивала са длъжни да уведомят за това ОЕ и да изнесат на ръце своето имущество от Стана до мястото определено за разполагане на транспортните средства.

Обща отговорност за спазване на тези правила носят ръководителите на групи и службите за охрана. Персонална отговорност носи всеки участник във Фестивала. Организаторите на Фестивала имат правото да прекратят участието и отстранят от Фестивала, всички лица и/или групи нарушили дадените правила, или не спазващи обществения ред и законите на Република България!!!


Програма на Фестивала


 Фестивал ,,НОВО НАЧАЛО‘‘ се открива тържествено в 11:00ч. на първия фестивален ден.

Централни събития по време на фестивалните дни са: Съборъ – сбор и преглед на бойните дружини, с който се дава начало на фестивалната програма и войнската Триꙁна - преборвания с оръжие и войнски игри Арети, посветена на бойната слава на предците.

Войнските игри Арети, включват:

• Надпревара на конните войни - Ристанiє;

• Надстрелване с лъкове - Змиiєборецъ;

• Юнашки борби - Ратоборцы;

• Надборвания с щит и меч - Вєликъ Сѣџъ;

• Представяне на соколари - Крагѹꙗре.


В богатата програма на двата фестивални дни са включени още:

• Представяне на войсковите лагери на участниците;

• Войнски игри и исторически работилници за деца и гости на Фестивала;

• Пазар на занаятите;

• Представяне на средновековна и традиционна българска кухня;

• Представяне на автентичен български фолклор.

Награждаването на победителите в турнирните надпревари и войнските игри, ще бъде извършено в 18.30ч. на първия фестивален ден  и по време на тържественото закриване на Фестивал ,,Ново начало‘‘ в 16.00ч. на втория фестивален ден.

Фестивалната програма протича едновременно на няколко площадки:

Площадка .Станъ. (Войскови лагер). Във Войсковия лагер се извършва Сборът – преглед на войсковите отряди преди началото на войнската Тризна. Пресъздава се живота и бита на хората от средновековната епоха. В лагера войните усъвършенстват своето бойно майсторство, занаятчиите демонстрират уменията и предлагат своята стока, а жените поддържат лагера, домакинствата и се грижат за приготвянето на храната. Пеят се песни, извършват се обреди и се танцува.

Площадка .Ристалище. (Конеездно поле). На Конеездното поле се провеждат конните войнски игри ,,Ристание‘‘ (стрелба с лък ,,Стрѣльцы доброконници‘‘ и сечене със сабя ,,Сѣџьцы конєѩздци‘‘). Тук се провеждат и заниманията с деца под формата на уроци по езда и разходка с кон.

• Площадка .Войново пόле. (Бойно поле). На Бойното поле се провеждат юнашките борби ,,Ратоборци‘‘, надборванията с оръжие ,,Велика сеч‘‘ (двубои с щит и меч ,,Меџеноша‘‘, дружинни битки за знамената ,,Хорỳговник‘‘ и битката на войските ,,Вєликъ Сѣџъ‘‘). Тук се провеждат и войнските игри за деца с обезопасени оръжия, под формата на обучение и турнирни надпревари.

• Площадка .Стрельница. (Стрелково поле). На Стрелковото поле се провежда надстрелването с лъкове ,,Змееборец‘‘ и се предлагат уроци по стрелба с лък за деца и гости на Фестивала.

• Площадка .Кра́гоун. (Соколарско поле). На Соколарското поле се изнасят представленията на соколарите ,,Крагуяри‘‘ и се провеждат открити уроци с хищни птици за деца и гости на Фестивала.