Общи условия

Сребърна карта за Исторически парк - ИНДИВИДУАЛНА - Общи условия

Общи условия за използване на карта за отстъпки на Исторически парк АД

1. Дефиниции

Исторически парк АД със седалище и адрес на управление: област Варна, община Ветрино, село Неофит Рилски 9223, УПИ XIV - 152 в кв. 17 по плана на село Неофит Рилски, туристически атракцион, представляван от изпълнителния директор Ивелин Людмилов Михайлов, с ЕИК: 202785815 и уебсайт www.ipark.bg, в качеството си на „издател“ на карти за отстъпки към Исторически парк. „Притежател“ може да бъде всяко физическо лице, което закупи, активира и използва настоящата клиентска карта с настоящите общи условия. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „издател“ и „притежател“, свързани с използването на картата до крайния срок на валидността й - 31.12.2029 г.

2. Условия за активиране и използване на клиентската карта

Картата се активира с посещение на Исторически парк до края на сезон 2024 г. При изгубване се попълва формуляр за издаване на дубликат на съответната карта срещу предоставяне на личен документ за самоличност на Притежателя. Преиздаването се заплаща 10 лв.

3. Индивидуална сребърна карта - ползвател е само нейният притежател

Чрез картата могат да се получат следните отстъпки:

- Вход на стойност 30 лв. за Притежател на карта над 18 г.

- Вход на стойност 15 лв. за деца на възраст 4 до 18 г.

- Вход на стойност 15 лв. за пенсионери и лица с особени нужди

- 10% отстъпка от всички храни и напитки, които се продават на територията на ИП и в прилежащи към него заведения в село Неофит Рилски

- 10% отстъпки на всички сувенири, услуги и атракции на територията на ИП

- 10% отстъпки от нощувките в легловата база на ИП

- 10% отстъпки в конната база и пазара за натурални продукти в село Неофит Рилски към Исторически парк

4. Притежателите на сребърна карта ще бъдат включени в програма за лоялност на Исторически парк и имат право на специална каса за по-бързо обслужване при влизане.