Първо българско царство

ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОСВЕТИТЕЛСКИ И КНИЖОВЕН ЦЕНТЪР

След смъртта на Методий, неговите най-добри ученици – Климент, Наум и Ангеларий се отправят към Сингидунум (Белград), който по това време се намира в пределите на българските земи. Оттам те са изпратени в столицата Плиска при княз Борис I. С това на практика се поставят основите на създадения в България просветителски и книжовен център.

Повече

ВОЕННИ ТИТЛИ НА БЪЛГАРИТЕ

Древните българи, основатели на Велика България и впоследствие на държавите Дунавска България, Волжско-камска България, на поселенията в Македония и в Италия, както и наследниците на така наречените “черни българи” са притежавали добре развита военна система.

Повече

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – ПЪТ КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ НА НАРОДА

Достигането на духовната мощ на България и нейното териториално разширение по време на управлението на цар Симеон в голяма степен се дължат на един много важен процес, протекъл години преди това. Става дума за приемането на християнството от българския народ.

Повече

Организацията на българската войска

Българската войска е в основата на многобройните победи и териториалното разширение на държавата през целия период на средновековието.

Повече

БИТКАТА ПРИ РЕКА АХЕЛОЙ – ТРИУМФ НА БЪЛГАРСКИ ДУХ

Управлението на цар Симеон Велики е белязано не само със забележителни достижения в областта на книжовността, строеж на духовни центрове – църкви и манастири, и разпространяване на новата писменост – кирилицата в българските земи.

Повече

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ –ЗЛАТНАТА СТОЛИЦА НА ЦАР СИМЕОН

Управлението на цар Симеон е ознаменувано с така наречен “Златен век”. Той е забележителен в много отношения – с достижения в властта на културата, развитието на писмеността и образоваността на българския народ, великите победи и териториалното разширение на страната.

Повече

ДУХОВНИТЕ ХРАМОВЕ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

Прабългарите са народ със древна култура, носители на редица занаяти, умения и познания. Те също така притежават задълбочени познания за света, космоса, имат собствен пантеон от богове и ритуали, които съпровождат тяхното ежедневие.

Повече

БАЗИЛИКАТА НА ПЛИСКА

С приемането на християнството в българските земи започва строежа на нов вид храмове. Дотогавашните езически капища се заменят с новопостроени църкви или манастири. Някои от тях просто биват преустроени, така че да събират по-големи групи от хора.

Повече

ЗАЩИТНИТЕ ВАЛОВЕ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

След като кан Аспарух преминава Дунав и построява столицата Плиска, той полага значителни усилия, за да укрепи и защити границите на новата българска държава. Това е било изключително важно, тъй като тя е била разположена между двама силни противници – на юг Византия, а на север и запад Аварския каганат.

Повече

КАН ОМУРТАГ СТРОИТЕЛЯТ

Сред забележителните владетели на Първото българско царство особено място заема кан Омуртаг. Мащабната строителна дейност, която разгръща му спечелват прозвището Строителят. В същото време именно благодарение на предприетите от него действия, държавата се стабилизира и централизира още повече.

Повече

ПОМИНЪК НА ЖИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Грижата за изхранването на населението винаги е била първостепенна за всяка страна и народ. Основния поминък свързан с прехраната бил селското стопанство. След установяването на племето на кан Аспарух в земите отвъд Дунав, се развива и налага уседналото селско стопанство.

Повече

МАНАСТИРИТЕ НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – СРЕДИЩА НА КНИЖОВНАТА ДЕЙНОСТ И ПРОСВЕТАТА

Появата на манастирите в България е естествена последица от възприемането на християнството в страната след 864 г. Около новата българска столица Преслав възникват няколко големи манастира, които се свързват с името на цар Симеон.

Повече

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ КАН КРУМ

Кан Крум, прочул се с прозвището Страшни е един от знаковите български владетели. Отличаващ се с твърда воля и умеещ да пази баланс, той успява да овладее несъгласията и споровете между двете основни етнически прослойки в държавата – славяни и прабългари. Така Кан Крум скоро се превръща във владетел на обединен народ.

Повече

Първо българско царство

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите.

Повече