Славяни

СЛАВЯНСКАТА ОБСАДА НА СОЛУН

През VII век на Балканския полуостров се случват доста динамични събития. Това е времето на нападения на много славянски племена над земите на Византийската империя и с пристигането на българите на Аспарух.

Повече

СЛАВЯНСКАТА ЗАДРУГА

В миналото хората изключително много държали на семейното родство. То било основната спойка на обществото, на която се полагали неговите устои. Особено силно било застъпено то сред славянските племена, които като се опират на това родство формират и своите държавни обединения.

Повече

СЛАВЯНСКИТЕ СКЛАВИНИИ

Първата вълна преселници преди идването на българите на кан Аспарух са славяните. Макар византийците да се отнасят презрително към тях, то те в същото време не пропускат да споменат в своите съчинения и летописи за славянските земи. Наричани склавинии тези владения били управлявани от князе и заемали обширни територии.

Повече

ВОЕННО ИЗКУСТВО НА СЛАВЯНИТЕ

Византийските хронисти описват славяните, като народ, който притежава примитивно оръжие. В битките срещу имперските войски, техните воини разчитали повече на военни хитрости и лична храброст. В резултат на водените повече от век сражения с византийците, славяните развиват своето военно изкуство и дело.

Повече

СЕДЕМТЕ СЛАВЯНСКИ ПЛЕМЕНА

В земите на север от Стара планина през VII в. бил създаден славянски съюз, който в продължение на няколко десетилетия водил упорита борба против опитите на Византия. Съставен от няколко не зависи ми племена той останал в историята под името Седемте славянски племена.

Повече

ПОМИНЪК И СОЦИАЛНО УСТРОЙСТВО НА СЛАВЯНИТЕ

В началото на V в. славяните започнали периодични нападения върху територията на Византийската империя. В края на VI в.нашествията продължили и започнало масово заселване на юг от р. Дунав. Впоследствие славяните се установили на Балканския полуостров и превърнали в една от народстите дали облика на Дунавска България.

Повече

Славяни

В историческите извори славяните се срещат към началото на н.е., с което се дефинира огромна етническа общост. В опитите да се проследят назад през вековете пътищата на раннославянските племена и тяхната култура те се преплитат с други етноси и се отнасят до епохите преди н.е.

Повече