Славяни

СЛАВЯНСКИТЕ СКЛАВИНИИ

Първата вълна преселници преди идването на българите на кан Аспарух са славяните. Макар византийците да се отнасят презрително към тях, то те в същото време не пропускат да споменат в своите съчинения и летописи за славянските земи. Наричани склавинии тези владения били управлявани от князе и заемали обширни територии.

Повече

ВОЕННО ИЗКУСТВО НА СЛАВЯНИТЕ

Византийските хронисти описват славяните, като народ, който притежава примитивно оръжие. В битките срещу имперските войски, техните воини разчитали повече на военни хитрости и лична храброст. В резултат на водените повече от век сражения с византийците, славяните развиват своето военно изкуство и дело.

Повече

СЕДЕМТЕ СЛАВЯНСКИ ПЛЕМЕНА

В земите на север от Стара планина през VII в. бил създаден славянски съюз, който в продължение на няколко десетилетия водил упорита борба против опитите на Византия. Съставен от няколко не зависи ми племена той останал в историята под името Седемте славянски племена.

Повече

ПОМИНЪК И СОЦИАЛНО УСТРОЙСТВО НА СЛАВЯНИТЕ

В началото на V в. славяните започнали периодични нападения върху територията на Византийската империя. В края на VI в.нашествията продължили и започнало масово заселване на юг от р. Дунав. Впоследствие славяните се установили на Балканския полуостров и превърнали в една от народстите дали облика на Дунавска България.

Повече

Славяни

В историческите извори славяните се срещат към началото на н.е., с което се дефинира огромна етническа общост. В опитите да се проследят назад през вековете пътищата на раннославянските племена и тяхната култура те се преплитат с други етноси и се отнасят до епохите преди н.е.

Повече