Общи условия

Сребърна карта за Исторически парк - СЕМЕЙНА - Общи условия

Общи условия за използване на карта за отстъпки на Исторически парк АД

1. Дефиниции

Исторически парк АД със седалище и адрес на управление: Област Варна, Община Ветрино, Село Неофит Рилски 9223, УПИ XIV - 152 в кв. 17 по плана на село Неофит Рилски, туристически атракцион „Неолитно Селище“, представлявано от изпълнителния директор Ивелин Людмилов Михайлов с ЕИК: 202785815 и уебсайт: www.ipark.bg в качеството си на Издател на карти за отстъпки към Исторически парк. Притежател може да бъде всяко физическо лице, което закупи, активира и използва настоящата клиентска карта с настоящите общи условия. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Издател и Притежател, свързани с използването на картата до крайния срок на валидността й - 31.12.2029 г.

2. Условия за активиране и използване на клиентската карта

Картата се активира с посещение на Исторически парк до 30 юни 2023 година. При загубване се попълва формуляр за издаване на дубликат на съответната карта срещу предоставяне на личен документ за самоличност на Притежателя. Преиздаването се заплаща 10 лв.

3. Семейна сребърна карта - важи за двамата родители и техните деца до навършване на 18 годишна възраст

Чрез картата могат да се получат следните отстъпки:

- Вход на стойност 30 лв. за Притежател на карта над 18 г.

- Вход на стойност 15 лв. за деца на възраст 4 до 18 г.

- Семеен билет на стойност 70 лв. за двамата родители и техните деца до 18 годишна възраст.

- 10% отстъпка от всички храни и напитки, които се продават на територията на Исторически парк и в прилежащи към него заведения в село Неофит Рилски

- 10% отстъпки на всички сувенири, услуги и атракции на територията на Исторически парк

- 10% отстъпки от нощувките в легловата база на Исторически парк

- 10% отстъпки в конната база и пазара за натурални продукти в село Неофит Рилски към Исторически парк

4. Притежателите на сребърна карта ще бъдат включени в програма за лоялност на Исторически парк и имат право на специална каса за по-бързо обслужване при влизане.