За инвеститори

Финансови аспекти:
Инвестицията в атракциона се оценява на € 50 млн., от които € 25 млн. са предназначени за общи строителни дейности и € 25 млн. за довършителни работи и оборудване на експозиции и интерактивни зони. Следва да се има предвид, че тази себестойност на инвестицията е възможна само в България и е резултат от усилията на „Трежър ООД“.
Цялостните експлоатационни разходи на завършения проект се оценяват като сравнително ниски за такъв тип ком-
плекс. Основните оперативни разходи впоследствие ще са за персонал и материално и техническо осигуряване. Амортизацията на този тип активи е минимална. Постоянните разходи при разчетна натовареност ще бъдат в рамките на около 1/4 от приходите, като при над 400 000 посетители годишно рентабилността се повишава над посочената стойност.
Към 2016 г. „Исторически парк“ е акционерно дружество с емитирани 1 000 000 акции. В продажба се намират само 350 000 броя акции на обща стойност 24,5 млн. лева.
Минималният праг за инвестиране в проекта е за 200 бр. акции на пакетна цена от 20 000 лева. Тази цена е промоционална под реалната проектна себестойност и е валидна до края на 01.07.2017 г.
След това цената на един пакет акции от 200 бр. ще възлиза на 28 000 лева поради факта, че към началото на следващата година ще бъдат издадени и последните документи, регламентиращи строителство. С това ще се пристъпи към активната фаза на изграждане на комплекса и отпадане на последните рискови фактори пред сроковете за реализация.
Предварителните данни сочат, че очакваната печалба от 200 бр. акции след петата оперативна година на „Исторически парк“ ще е около 4900 лева годишен дивидент от дейността на атракциона. Допълнителната полза от инвестицията е от прогнозното покачване стойността на акциите:
Цената на пакет от 200 бр. акции след петата година се очаква да възлиза на около 70 000 лева, с вероятност да се повиши още до 98 000 лева.
Посочените калкулации са при нива на посещаемост от 600 000 души годишно след третата оперативна година, без отчитане на допълнителните перспективи за развитие на бранда – франчайзингови права, външни възстановки на обекти в реални природни условия и културни програми, свързани с тях (те се явяват отделни перспективи за развитие на бранда и нови нива на доходност). Следва да се има предвид, че прогнозните данни за посещаемост на атракциона се основават на консервативен подход – анализ на посещаемостта на съпоставими обекти в страната и чужбина, при преднамерено занижаване на очакваните показатели за „Исторически парк“ с цел преосигуряване. В тази насока екипът на „Трежър ООД“ е извършил различни математически симулации на зависимостите между посещаемост и финансови потоци. Като краен резултат може да се обобщи, че при по-висок от разчетния брой посетители, закономерно приходите от парка, цената на акциите и дивидентите от тях ще нарастват.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.