За пресата

Исторически парк (ИП) е замислен като завършен културно-исторически
комплекс, предлагащ тематични атракции, съчетани с възможности за хранене,
отдих и провеждане на различни развлекателни мероприятия.
Основните акценти в проекта са поставени върху:
– автентичната архитектура;
– богата гама от качествени услуги;
– достъп за широка маса от потребители;
– висока доходност и бърза възвръщаемост на вложените средства.
Конкурентното предимство в тази насока е огромно, тъй като наслагването на
различни общества и цивилизации в миналото по нашите земи ни прави преки
наследници на невероятно богатство от културно-исторически ценности, които до
този момент са непълноценно експлоатирани. Въпреки че заема само 2% от
територията на Европа, в страната ни са регистрирани около 40 000 исторически
паметници (7 от които в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство),
36 културни резервата, 160 манастира, около 330 музея и галерии. Тук се включват
праисторически находки, тракийски гробници, обекти от древно-гръцката епоха,
римски крепости, исторически паметници от времето на Първото и Второто
българско царство, както и архитектурни забележителности от епохата на
Възраждането. Голяма част от тези обекти са единствени по своята същност, но и
сравнително неизвестни за глобалната общност.
ИП представлява уникална възможност за съхраняване и популяризиране на
това наследство, което в съчетание с трайните тенденции на развитие в туризма и
повишеното търсене на културно-исторически забележителности в световен мащаб
ще доведе до разработването на своеобразна „златна жила“ в този бранш.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.