Славяни

Славяните достигат върха на своята мощ към VI-VII в. като резултат от постепенна консолидация и социално развитие, особено в земите на Източна Европа.

Славяните достигат върха на своята мощ към VI – VII в. като резултат от постепенна консолидация и социално развитие, особено в земите на Източна Европа.

„Селата на славините и антите са разположени по продължение на реките и се допират едно до друго така, че помежду им няма значително разстояние. Те живеят в лесове, блата и неизброими езера. Правят много изходи на своите жилища поради различните опасности, които обикновено ги сполетяват. Заравят на тайно място необходимите си вещи, не държат на открито нищо излишно.“

Псевдомаврикий – „Стратегикон“ (VII в.)

В историческите извори славяните се срещат към началото на н.е., с което се дефинира огромна етническа общост. В опитите да се проследят назад през вековете пътищата на раннославянските племена и тяхната култура те се преплитат с други етноси и се отнасят до епохите преди н.е.

Безспорни са връзките между славянските земеделски традиции и белезите на развитие на цивилизациите от новокаменната и медно-каменната епохи. Славяните са предимно земеделци, но способите им за обработка на земята не позволяват да се изхранват големи общности от хора. По тази причина те живеят в малки родови селища. Разпокъсаният и независим начин на живот векове наред не им позволява да развият централизирана държавна форма и върховна власт. Като резултат от това честите вражески набези налагат постоянна миграция и възпрепятстват по-уседналия начин на живот и развитието на висока материална култура и архитектура.

Славяните достигат върха на своята мощ към VI – VII в. като резултат от постепенна консолидация и социално развитие, особено в земите на Източна Европа. По-нататъшното им съществуване като етнос на Балканите е тясно свързано с единението им с прабългарите и обособяването на българската държава.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.