План за реализация

Пети етап – Рим

През този етап за посетители ще бъде отворена последната и най-пищна зона – Рим.

Официалното откриване на петия етап е планирано за началото на активния туристически сезон през 2023 г.

Зона „Рим“ е разделена на 4 подобекта, обединяващи агора (открит площад), сграда на театър, открит театър и римска вила.

Агора (открит площад). Представлява площад с квадратна форма, с открито вътрешно пространство, обрамчено с колони от всички страни. Котата на влизане в площада е ±0,00, а на вътрешното отворено пространство –0,45 см. Преди влизането в площада се минава през триумфална арка, от двете страни на която е описан коридор от коринтски колони на постамент, завършващи със силно профилиран архитрав, конструктивно свързан с 0,70 м стоманобетонна греда за агората (открития площад). Общата застроена площ на този подобект е 732,5 м².

Конструкцията е смесена – стоманобетонна с тухлен пълнеж и метална. На челната фасада пред конструкцията на площада е изградена крепостна стена от зидан 30 см камък. Височината ѝ е 7 м, като накрая завършва със зъбери (1,20х0,85 м) с каменни капаци. Навсякъде другаде в обекта камъкът ще бъде 5 см, облицовъчен. Покривната конструкция на агората е метална, скатна, с наклон 18º, отгоре с керемиди; таванът – касетиран (по детайл). Подовата настилка е 5 см, бял и черен мрамор. 

Сграда на театър. Представлява постройка на два етажа, като вторият етаж служи само за декор. Фасадите са богато украсени с пиластри, колони и псевдониши. Корнизите са силно профилирани. Функционално сградата е разделена на три части – магазин, съблекалня и помещение към сцената. Достъпът към тях е от кота ±0.00 от агората (открития площад), чрез три на брой еднокрили врати, отварящи се навътре. Достъп до помещенията има и от фасадата към театъра. Този подобект се явява като връзка от сцената към агората.

Разгърнатата застроена площ е 612,4 м2. Конструкцията е смесена – стоманобетонна с тухлен пълнеж и метална. Подовата настилка е 5 см. Покривната конструкция е дървена, скатна, с наклон 23о.

Открит театър. Представлява амфитеатрално разположени на открито места за сядане. Подредени са стъпаловидно, като размерът на един ред е 100х40 и са 10 на брой. На 4 места са предвидени стълби за по-лесно изкачване. Височината на открития театър до последния ред е +4,00 м. На тази кота галерийно е разположена колонада, която завършва със силно профилиран архитрав на кота +7,65 м. В средната ос на театъра, на кота +1,20 м, е разположено „Ложето на императора“, което представлява 4 колони, стъпили на двускатна покривна конструкция. Зад ложето има вход/изход, който отвежда посетителя до задната част на театъра. Конструкцията на този подобект, е стоманобетонна, подовата настилка е 5 см камък, стените също са облицовани с 5 см камък.

Римска вила. Този подобект е отделен от римския театър, но е част от целия ансамбъл. Представлява едноетажна сграда за експозиции от бита и културата на тази епоха. Функционално е разделен на три зали: преддверие, зала за пиршества и зала с имплувиум (басейн). Характерното за този обект е, че в средата над имплувиума няма покрив и е изцяло отворен. Дълбочината му е –0,70 см и е само декоративен. Конструкцията на този обект е стоманобетонна с тухлен пълнеж. Покривът е разделен на две части. Над залата с имплувиума конструкцията е метална, скатна, с наклон 16º, подпряна на метални колони. Таванът в това помещение е касетиран и височината до него е +255 см. Покривната конструкция над останалите две помещения (преддверие и зала за пиршества) е четирискатна, дървена, с наклон 16º. Височината на този покрив до кота било е 642 см. Подовата настилка в целия обект е мозайка.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.