План за реализация

Пети етап – Рим

През този етап за посетители ще бъде отворена последната и най-пищна зона „Рим“.
Официалното откриване на пети етап се очаква да е в началото на активния сезон през 2022 г.
Той е разделен на 4 подобекта, обединяващи агора/открит площад, сграда на
театър, открит театър и римска вила.
Подобект Агора / Открит площад представлява площад с квадратна форма с
открито вътрешно пространство, обрамчено с колони от всички страни. Котата на
влизане в площада е ±0.00, а на вътрешното отворено пространство -0.45см. Преди
влизането в площада се минава през триумфална арка от двете страни, на която е
описан коридор от коринтски колони на постамент, завършващи със силно
профилиран архитрав, конструктивно свързан със 70 см стоманобетонна греда за
агората / открития площад. Общата застроена площ на този подобект е 732,5 м².
Конструкцията е смесена- стоманобетонна с тухлен пълнеж и метална. На челната
фасада пред конструкцията на площада е изградена крепостна стена от зидан 30
см камък. Височината й е 7,00 м, като накрая завършва със зъбери 120 х 85 см с
каменни капаци. Навсякъде другаде в обекта камъкът ще бъде 5 см облицовъчен,
само крепостната стена ще бъде с 30 см зидан камък. Покривната конструкция на
агората е метална скатна с наклон 18º, отгоре с керемиди, таванът касетиран (по
детайл). Подовата настилка е 5 см бял и черен мрамор.
Подобект Сграда на театър представлява постройка на два етажа, като
втория етаж служи само за декор. Фасадите са богато украсени с пиластри, колони
и псевдониши. Корнизите са силно профилирани. Функционално сградата е
разделена на три части – магазин, съблекалня и помещение към сцената. Достъпът
към тях е от кота ±0.00 от агората (открития площад), чрез три на брой еднокрили
врати отварящи се навътре. Достъп към помещенията има и от фасадата към
театъра. Този подобект се явява като връзката от сцената към агората.
Разгънатата му застроена площ е 612,4 м². Конструкцията е смесена –
стоманобетонна с тухлен пълнеж и метална. Подовата настилка е 5 см. Покривната
конструкция е дървена скатна с наклон 23º.
Подобект Открит театър представлява амфитеатрално разположени на
открито места за сядане. Разположени са стъпаловидно като размера на един ред
е 100х40 и са 10 на брой. На 4 места са предвидени стълби за по-достъпно
изкачване. Височината на открития театър до последния ред е +4.00 м. На тази
кота галерийно е разположена колонада, която завършва със силно профилиран
архитрав на кота +7.65 м. В средната ос на театъра на кота +1.20 м е разположено
„Ложето на императора“, което представлява 4 колони стъпили на двускатна
покривна конструкция. Зад ложето има вход/изход, който отвежда посетителя до
задната част на театъра. Конструкцията на този подобект, е стоманобетонна,
подовата настилка е 5 см камък и стените също са облицовани с 5 см камък.
Подобект Римска вила. Този подобект е отделен от римския театър, но е част
от целия ансамбъл. Представлява едноетажна сграда за експозиции от бита и
културата на тази епоха. Функционало е разделен на три зали: преддверие, зала
пиршества и зала с имплувиум (басейн). Характерното за този обект е, че в средата
над имплувиума няма покрив и е изцяло отворен. Дълбочината му е -0.70 см и е
само декоративен. Конструкцията на този обект е стоманобетонна с тухлен пълнеж.
Покривът е разделен на две части – над залата с имплувиума конструкцията
P28
представлява метална скатна с наклон 16º, подпряна на метални колони. Таванът в
това помещение е касетиран и височината до него е +255 см. Покривната
конструкция над останалите две помещения (преддверие и зала за пиршества) е
четирискатна дървена с наклон 16º. Височината на този покрив до кота било е 642
см. Подовата настилка в целия обект е мозайка.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.